Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coloration /kʌlə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự tô màu, sự nhuộm màu, sự sơn màu
    màu sắc