Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (sinh vật học) tiết [ra]
  the kidneys secrete urine
  thận tiết ra nước tiểu
  cất giấu
  tiền giấu trong ngăn kéo