Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enshroud /in'∫raʊd/  

  • Động từ
    phủ kín; che lấp
    những ngọn đồi phủ kín sương mù
    lai lịch xuất thân của anh ta hãy còn phủ kín bí ẩn