Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] chảy ri rỉ
  máu chảy ri rỉ từ vết thương
  di chuyển từ từ
  quả bóng từ từ lăn vào lỗ
  news is starting to trickle out
  tin bắt đầu lọt ra
  Danh từ
  dòng chảy ri rỉ
  lượng rò rỉ nhỏ
  a trickle of information
  lượng tin rò rỉ từng tí một

  * Các từ tương tự:
  trickle charger, tricklet