Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trickle charger /'triklt∫ɑ:dʒə[r]/  

  • Danh từ
    bộ nạp điện từ từ vào ắc quy