Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    phát ra, bắt nguồn từ
    mùi thơm phát ra từ nhà bếp
    ý kiến đó bắt nguồn từ người em của anh ấy