Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thở ra
  exhale air from lungs
  thở không khí ở phổi ra
  nhả ra
  anh ta châm tẩu hút và nhả ra những đám mây toàn là khói