Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respire /ri'spaiə[r]/  

  • Động từ
    hô hấp (động vật, thực vật); thở (người, động vật)