Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  cơn giận (dùng chủ yếu trong các kết hợp sau)
  be in huff
  giận dữ
  get (gointo a huff
  nổi giận
  Động từ
  thở hổn hển
  huff and puff
  thở hồng hộc
  lên tới đỉnh tôi đã thở hồng hộc
  nạt nộ

  * Các từ tương tự:
  huffily, huffiness, huffish, huffishness, huffy