Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [be (get)] het up [about (over) something]
  (khẩu ngữ)
  bị kích động
  what were you getting so het up about?
  có gì mà anh kích động thế?

  * Các từ tương tự:
  hetaera, hetaerae, hetaerism, hetaira, hetairism, heteoscedastic, hetero, hetero-, heteroatom