Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thống kê) có phương sai thực sự phụ thuộc vào một biến ngẫu nhiên khác