Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều heterous
    (thông tục) người có tình dục khác giới

    * Các từ tương tự:
    hetero-, heteroatom, heteroautotrophic, heterocercal, heterochromatic, heterochromatin, heteroclite, heterocycle, heterocyclic