Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hetaerism /hi'tiərizm/  

  • Danh từ
    chế độ nàng hầu vợ lẽ
    (sử học) chế độ loạn hôn