Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hetaerae /hi'tiərə/  

  • Danh từ, số nhiều hetaerae /hi'tiəri:/
    đĩ quý phái, đĩ sang; gái hồng lâu