Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều hetaerae /hi'tiəri:/
    đĩ quý phái, đĩ sang; gái hồng lâu

    * Các từ tương tự:
    hetaerae