Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dudgeon /'dʌdʒən/  

  • Danh từ
    in hogh dudgeon
    hết sức phẫn nộ, hết sức tức giận