Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    cáu kỉnh, gắt gỏng