Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

huffishness /'hʌfiʃnis/  

  • Danh từ
    tính cáu kỉnh, tính hay phát khùng; tính hay giằn dỗi ((như) huffiness)