Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extravasate /ekstrævəgeit/  

  • Ngoại động từ
    (y học) làm thoát mạch, làm tràn (máu)
    Nội động từ
    thoát mạch, tràn ra (máu)