Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ẩn nấp, núp
  một người đàn ông có vẻ khả nghi đang ẩn nấp trong bóng tối
  [tồn tại] ngấm ngầm
  một sự nghi ngờ ngấm ngầm

  * Các từ tương tự:
  lurker, lurking, lurking suspicion, lurking-place