Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  da thuộc
  đồ da
  hell for leather
  xem hell

  * Các từ tương tự:
  leather-back, leather-cloth, leather-head, leather-jacket, leather-jacquet, leather-neck, leatherette, leathern, leatheroid