Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leatheroid /'leðərɔid/  

  • Danh từ
    da hoá học (làm bằng giấy)