Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leather-neck /'leðənek/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lính thuỷ đánh b