Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leather-back /'leðəbæk/  

  • Danh từ
    (động vật học) rùa luýt