Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leather-cloth /'leðəklɔθ/  

  • Danh từ
    vải da