Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leatherette /leðə'ret/  

  • Danh từ
    da giả