Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chastiser /tʃæs'taizə/  

  • Danh từ
    người trừng phạt, người trừng trị
    người đánh đập