Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây bulô
  roi bulô (làm bằng hai cành bulô xưa dùng để trừng phạt)
  Động từ
  đánh bằng roi bulô

  * Các từ tương tự:
  birchbark