Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ) ca nô làm bằng vỏ cây bulô