Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khước từ, sự cự tuyệt
    Động từ
    khước từ, cự tuyệt