Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự từ chối; sự khước từ
  refusal of an invitation
  sự khước từ lời mời
  a flat refusal
  sự từ chối thẳng thừng
  the refusal
  (số ít)
  quyền được nhận hay từ chối;(trước người khác) quyền ưu tiên chọn trước
  have the refusal on a car
  được quyền ưu tiên chọn trước một chiếc xe