Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disposal /di'spəʊzəl/  

 • Danh từ
  sự vứt bỏ
  the safe disposal of nuclear waste is a major problem
  sự vứt bỏ các phế thải hạt nhân một cách an toàn là một vấn đề lớn
  at one's (somebody's) disposal
  để tùy ai sử dụng
  the firm put a secretary at my disposal
  xí nhiệp bố trí cho tôi một thư ký để tùy tôi sử dụng