Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) (số nhiều brush-offs)
    sự từ chối, sự phớt lờ, sự không đếm xỉa đến
    she gave him the brush-off
    cô ta không đếm xỉa đến cậu ta