Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-) (chủ yếu ở dạng bị động)
  đối xử bất lịch sự; không đếm xỉa đến
  chị ta nhiều lần bị hàng xóm đối xử bất lịch sự
  bà ta tỏ ra không đếm xỉa gì đến họ bằng cách không đáp lại lời mời của họ
  Danh từ
  lời bất lịch sự; thái độ bất lịch sự; thái độ không đếm xỉa đến
  Tính từ
  hếch (mũi)

  * Các từ tương tự:
  snub-nosed, snubbed, snubber, snubbing, snubbing-post, snubbingly