Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snubbingly /'snʌbiɳli/  

  • phó từ
    với giọng chỉnh; làm nhục, làm mất mặt, làm cụt vòi