Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chỉnh, sự làm nhục, sự làm mất mặt, sự làm cụt vòi

    * Các từ tương tự:
    snubbing-post, snubbingly