Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snub-nosed /'snʌb nəʊzd/  

  • Tính từ
    [có] mũi hếch