Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đột nhiên cấm chỉ
    bộ giảm sóc bằng ma sát