Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snubbing-post /'snʌbiɳpoust/  

  • Danh từ
    cọc buộc tàu thuyền