Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hit-or-miss /,hitɔ:'mis/  

  • Tính từ