Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hit-and-miss /,hitənd'mis/  

  • Tính từ
    (cũng hit-or-miss)
    tùy thuộc vào may rủi; không trù tính cẩn thận