Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tình cờ, tính chất tình cờ