Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haphazardly /hæp'hæzədli/  

  • Phó từ
    [một cách] bừa bãi, [một cách] vô tổ chức