Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aimlessness /'eimlisnis/  

  • Danh từ
    sự không có mục đích