Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nay đây mai đó; du cư
    nomadic stage
    thời kỳ du cư