Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đi khắp nơi; lưu động
  a roving ambassador
  đại sứ lưu động

  * Các từ tương tự:
  roving commission, roving eye