Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roving eye /rəʊviη'ai/  

  • (khẩu ngữ)
    mắt đảo quanh ve vãn