Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roving commission /rəʊviηkə'mi∫n/  

  • phép được đi khắp nơi cần thiết để làm công tác điều tra