Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wayfaring /'wei,feəriŋ/  

  • Tính từ
    đi bộ đường xa
    a wayfaring man
    một người đi bộ đường xa