Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peripatetic /,peripə'tetik/  

  • Tính từ
    lưu động
    lưu động giữa hai ba trường (thầy giáo)

    * Các từ tương tự:
    peripatetically, peripateticism